LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.


Fotogalerie - airsoftové akceŽenklava
Pøestøelka povedená i nepovedená. Zjistili jsme napøíklad, že nìkteøí tvrdí militaristé neumí pracovat s mapou, nepøiznávají, naèež jsou labilní, nebo také to že útoèit do prudkého kopce proti "160kám pružinám s toèáky" moc military není... zobrazitAplikaèní kurz Ralsko 2009
Aplikaèní kurz Ralsko 2009, tentokrát podaný tvrdou, ale i zábavnou formou... Kurzu se s námi úèastnil také jeden èlen 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi (bohužel si nepøál zveøejnit svoji identitu). zobrazitSwitchback 2009
Tøídenní military-airsoft akce poøadaná 10. Horskou divizí. Akce, které jsme se zúèastnili spoleènì s našimi pøáteli ze Slovenska, probíhala v krásném prostøedí Bílých Karpat. zobrazitJelenec 2008
Krátká airsoftová akce na èesko slovenském pohranièí. Akce pøíliš nesplnila naše oèekávání, pøesto ji považujeme za zajímavou zkušennost. zobrazitAplikaèní kurz Ralsko 2008
Aplikaèního kurzu Ralsko 2008 se s námi tento rok úèastnila i spøátelená jednotka R.A.T.S. zobrazitOperace Rudá sklizeò a Aplikaèní kurz Ralsko 2007
Operace Rudá sklizeò se konala na Ralsku v létì 2007 a trvala celkem 3 dny. Pro nás však tento výlet znamenal ještì 5-ti denní cvièení navíc. zobrazit