LOGIN:      | 
  
VOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
LNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Nvtv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouh dob probhla prvn fze aktualizace obsahu webu, jmenovit pak vodn strnky, sekc Jednotka, O praporu a Nbor.

21.07.2011 »
Po dlouh dob njak nov fotogalerie!

27.03.2010 »
Lid vite! ...nov videogalerie!

03.03.2010 »
Lid tte! ...nov lnky!

05.02.2010 »
Pidny nov fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatn pidny nov fotky.


Fotogalerie - civilní akceDen otevøených dveøí u 102. prùzkumného praporu
Dne 28.6.2011 se konal Den otevøených dvìøí u 102. prùzkumného praporu Prostìjov. Kromì dynamické ukázky zde byla k vidìní také ukázka sebeobrany, ukázka výstroje a výzbroje a samozøejmì také letecká a pozemní technika. zobrazitDen dìtí 2011
Témìø každý rok se úèastníme Dne dìtí ve Valašském Meziøíèí. Letos jsme pro veøejnost pøipravili pouze statickou ukázku výzbroje a výstroje. Naše prezentace každý rok zaujme nejen dìti, ale i jejich rodièe. zobrazitDen osvobození 8.5.2011
Úèast na pietì ke dni osvobození se pro nás stala jakousi tradicí i povinností. Letošní oslavy byly ale o nìco významnìjší, zejména pro 234pp - poprvé jsme veøejnì rozvinuli novou zástavu jednotky, na kterou jsme k této pøíležitosti dostali stuhu od Sokolù z VM. zobrazitDen osvobození 8.5.2010
Již nìkolik let se úèastníme spolu s meziøíèskými Bojovníky za svobodu a Sokoly oslav Dne osvobození. Naše zastoupení se letos rozrostlo také o pøíslušníky Policie a rovnìž se na této akci poprvé objevili i "oficiální" zástupci armády - Aktivní zálohy. zobrazitLetovice 2009
Rekonstrukce bitvy z 2.sv.války - Bagration. Spolu s nìkolika dalšími kluby jsme plnili roli ostrahy celé této akce. Cestou do Letovic, jsem navštívili také pøehradní nádrž Plumlov. zobrazitSahara 2009
Nìkolikadenní sraz historické i souèasné vojenské techniky konaný ve vojenském výcvikovém prostoru nedaleko Senice u našich pøátel na Slovensku. Souèástí byla spoleèná prezentace naší a spøátelené slovenské jednotky a nepatrná pomoc se zabezpeèením této akce. zobrazitDen dìtí
Prezentace èinnosti naší jednotky na Dni dìtí ve Valašském Meziøíèí se již stala tradicí. Obvyklá bojová ukázka byla letos doplnìna také o ukázku pøed hlavní tribunou. Tentokrát jsme v programu zaskakovali za Mìstskou Policii. zobrazitTerezínská tryzna
17.kvìtna se na Národním høbitovì v Terezínì uskuteènila již po tøiašedesáté pietní slavnost Terezínská tryzna. Akce se zùèastnilo pøibližnì 1500 lidí, mezi nimi také my. zobrazitDen osvobození 8.5.2009
Stejnì jako každý rok jsme se spoleènì se zástupci mìsta, bojovníky za svobodu a valašskomeziøíèskými Sokoly zúèastnili oslav dne osvobození. zobrazitOslavy dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu 2008
Oslavy dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu sice nebyly ve Valašském Meziøíèí tak bouølivé, jako tøeba v Praze, i pøesto se však èást jednotky zùèastnila a spolu s Valašskomeziøíèskými sokoly držela èestnou stráž u pomníku TGM v Botanice. zobrazitDny NATO 2008
Stejnì jako minulý rok jsem se vypravili na tuto ojedinìlou akci. Úspìch byl jako vždy zaruèen, škoda jen toho špatného poèasí. zobrazitVeøejná ukázka pro Sokol VM
Dynamická ukázka na Dni dìtí sklidila pomìrnì úspìch. Proto jsme se rozhodli vytvoøit ještì jednu podobnou ukázku, tentokrát na veøejném vystoupení Sokola V.M. zobrazitDen dìtí 2008
Na dni dìtí ve Valašském Meziøíèí bývala každý rok k vidìní i drobná ukázka Armády Èeské republiky. Letos se ale z neznámého dùvodu nekonala. Vìøíme, že naše ukázka ji alespoò èásteènì nahradila. zobrazitRekonstrukce bitvy o Bøest
V sobotu 17. kvìtna 2008 se v Bøestu sešlo nìkolik klubù vojenské historie k rekonstrukci jedné z posledních bitev 2. svìtové války na našem území. Naše jednotka pøijala pozvání a tak jsme se této akce úèastnili v øadách poøadatelù. zobrazitDen osvobození 8.5.2008
Stejnì jako každý rok si 8. kvìtna pøipomínáme osvobození od nìmecké okupace a oficiální ukonèení 2. svìtové války v Evropì. zobrazitDen NATO 2007
Den NATO 2007 se konal na ostravském letišti Leoše Janáèka. Na akci tohoto rozsahu nesmìla samozøejmì chybìt ani naše jednotka. zobrazit