LOGIN:      | 
  
VOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
LNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Nvtv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouh dob probhla prvn fze aktualizace obsahu webu, jmenovit pak vodn strnky, sekc Jednotka, O praporu a Nbor.

21.07.2011 »
Po dlouh dob njak nov fotogalerie!

27.03.2010 »
Lid vite! ...nov videogalerie!

03.03.2010 »
Lid tte! ...nov lnky!

05.02.2010 »
Pidny nov fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatn pidny nov fotky.


Fotogalerie - ostatní akceGrillparty 2011
Poøadatelská služba - Grillparty 2011Radhoš 2011
Témìø již tradièní pøechod Radhoštì se letos pomìrnì velmi vydaøil, zejména kvùli skvìlému poèasí. Plánovaný pochod s výstrojí byl nakonec doplnìn ještì radio-topo výcvikem, který byl také úspìšný. Malou vadou na kráse byla snad jen nízká úèast.Vodní výcvik Beèva
První týden v záøí jsme vzhledem ke vhodným podmínkám zrealizovali "vodní výcvik". Jednotku jsme doplnili o lidi ze Sokola a takže nakonec vyrazilo celkem 6 lodí. Pùvodní poklidný sjezd øeky z Dolní Beèvy se však v Zubøí neèekanì zmìnil na dramatickou záchrannou akci. Více se dozvíte v èlánku Jak jsem si namoèil cigára - (AŽ HO YODA KONEÈNÌ NAPÍŠE !!!)Ralsko 2010
Letošní Ralsko vzhledem k nepøíznivé personální situaci probìhlo spíše v komorní atmosféøe. Po nekoneèných peripetiích s tím, kdo pojede a kdo ne, jsme nakonec zbyli jen 4 a proto jsme se rozhodli pojmout celou akci trochu volnìji. Cestu jsme spojili s návštìvou hrobu Karla Kryla a hory Øíp a pùsobení v Ralsku jsme pojali spíše jako prùzkum prostoru a okolí.LaserGame Zlín
Nejen Airsoftem živ je èlovìk. Obèas je tøeba vyzkoušet i nìco jiného. A stálo to za to. Svìdèí o tom i fakt, že u nìkterých úèastníkù vznikla doslova psychická závislost. zobrazitATV and Downhill tubing
Trocha srandy za pøíjemného zimního dne. Je ale celkem nepochopitelné, co na tom ti civilové nechápali... zobrazitCvièení s technikou
Zimní cvièení za asistence techniky. zobrazitCvièení 24.01.2010
Nìkolik fotek z pravidelného cvièení. Procvièení taktiky, formací, pohybu v terénu v zimním prostøedí a na konec nìco navíc. zobrazitVyprošování
Dne 9.ledna 2010 probìhl neplánovaný nácvik vyproštìní uvíznutého vozidla. Akce se odehrála na silnici mezi Lešnou a Palaèovem. Uvíznuté vozidlo bylo nakonec díky pøesnému a koordinovanému postupu všech zùèastnìných vyproštìno. zobrazitDarkovièky
Pùvodnì plánované cvièení se zmìnilo v poznávací výpravu. Po zhlédnutí výstavy "Èeskoslovenské èetnictvo" ve valašskomeziøíèském muzeu jsme se rozhodli navštívit ještì Areál èeskoslovenského opevnìní Darkovièky. zobrazitVýcvik slaòování na cvièné vìži
Ke standardnímu výcviku mužstva patøí i slaòování. Zde je nìkolik fotek z odpoledne stráveného na cvièné vìži. zobrazitVýcvik mužstva v kasárnách Slavièín
Tøídenní výcvik v kasárnách ve Slavièínì spoleènì s jednotkami €lit€ forc€, Omega 5 a 42.MPr Blansko. zobrazitUctìní památky bývalého velitele a výroèní sraz
V tento den jsme uctili památku bývalého velitele 234. pìšího praporu. Po návratu se konal plánovaný výroèní sraz. zobrazitVýstup na Radhošt
Pro zmìnu jsme si vylezli na nejvyšší kopec v okolí. Nakonec se ukázalo, že se nejedná o obyèejný výlet, ale témìø o cvièení v nìkolika podnebných pásmech v jeden den. zobrazitCvièení OS
Nìkolik fotek z rùzných Open Space cvièení a tréningù. zobrazitSpoleèné cvièení se 115.PHPP
Spoleèné cvièení se spøátelenou jednotkou - 115. praporem hloubkového prùzkumu Prostìjov. zobrazitCvièení CQB
Nìkolik fotek z rùzných CQB cvièení a tréningù. zobrazitRoxor LAN paøba no.1
Ne vždy se chce trénovat fyzicky. Obèas se dostaví i únava a lenost a to je ten pravý èas na malý virtuální tréning. zobrazitRadiokomunikaèní cvièení
Krátce po vánocích probìhlo dohodnuté radiokomunikaèní cvièení. Úkolem dvou skupin bylo pøesunout se nepozorovanì na pøedem urèené souøadnice a vytvoøit vysílací stanovištì. Spojení na vzdálenost pøibližnì 22 km bylo úspìšnì navázáno. zobrazit